Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

gabrielle
5929 706c
Reposted fromseaweed seaweed viawonderwall wonderwall
gabrielle

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
gabrielle
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling vianiezwyykla niezwyykla
gabrielle
gabrielle
4803 44b4
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianiezwyykla niezwyykla
gabrielle
0770 0dcf 500
Reposted frommollydaggers mollydaggers viamaciekp maciekp
gabrielle
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
gabrielle
gabrielle
5264 f6ae 500
Reposted fromhepi hepi viairmelin irmelin
gabrielle
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli Mama stoi po Twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes, Razem będzie lepiej
Reposted fromcontigo contigo viadreamadream dreamadream
gabrielle
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahalucynowa halucynowa
gabrielle
4942 f880
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viazagrobela zagrobela
gabrielle
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viazapachsiana zapachsiana
gabrielle
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
gabrielle

May 26 2018

gabrielle
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viayveee yveee
gabrielle
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viaifollowu ifollowu
gabrielle
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaifollowu ifollowu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl