Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

gabrielle
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife viavertheer vertheer
gabrielle
9064 632b 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
gabrielle
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrawkizycia skrawkizycia
gabrielle
gabrielle
5152 bf4e
Reposted frometernaljourney eternaljourney viael-kaktus el-kaktus
gabrielle
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viasoundofsilence soundofsilence
gabrielle
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoutkapa outkapa
gabrielle
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutkapa outkapa
gabrielle
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola

March 23 2017

5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
9505 2832
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
gabrielle
9547 cca6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
8232 95b8
Reposted fromerial erial viaoll oll
8232 95b8
Reposted fromerial erial viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
gabrielle
9088 08fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
1752 15e5
Reposted fromstfn stfn viaoll oll
gabrielle
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viaoll oll
gabrielle
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl