Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

gabrielle
3867 82c3 500
Reposted fromtfu tfu viaCajmel Cajmel
0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viathetemple thetemple
gabrielle
gabrielle
8226 19ba
Reposted frommiststueck miststueck viamaali maali
1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamaali maali
gabrielle
9001 1ee5
Reposted fromTenSigis TenSigis viamaali maali
gabrielle
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
gabrielle
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
gabrielle
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaemblemat emblemat
2778 36fe 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viakyte kyte
gabrielle
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte
gabrielle
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaoll oll
gabrielle
7692 4da4 500
Reposted fromkyte kyte
gabrielle
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaemblemat emblemat
gabrielle
gabrielle
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaemblemat emblemat
6157 3898 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaemblemat emblemat
gabrielle
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl